JEG ER sendte Moses

JEG ER har sendt mig til jer

Her på hjemmesiden har det hovedsageligt været Jacob Prasch, der har "talt”, men jeg vil godt  sige lidt selv også:

 

Igennem årene har mange forskellige Jehovas Vidner banket på min dør, og jeg har normalt inviteret dem ind til en samtale. I mine første studieår tilbage i tiden omkring år 1970 tog jeg endda med dem til møde i deres rigssal på Amager.

Noget der har slået mig ved dem er at de hævder at tro at Bibelen er absolut sand, og at de tror at Jesus er det Han siger (Sandheden, vejen og livet), men de tror Ham ikke, når Han siger om sig selv at Han er Gud. For eksempel læser vi i Johs. 14,8-9: Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?

De fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes beskriver alle Jesu 3,5 årige virke her på Jorden da Han vandrede rundt og forkyndte evangeliet om Riget, Men de fokuserer alle på forskellige aspekter i Hans virke, samtidig med at deres beretninger er absolut sande hver for sig, og deres samlede beretning fortæller os det vi behøver at vide.

Mattæus fokuserer på budskabet om Riget, og Johannes fokuserer på at vise at Jesus er den ene sande Gud.

For at uddybe det Johannes vil sige på det punkt vil jeg citere noget Gud sagde til Moses, da Han åbenbarede sig for Moses som en brændende busk i ørkenen, for at sende Moses tilbage til Ægypten for at udfri det israelitiske folk fra slaveriet.  Moses spurgte Gud: ”Når de spørger mig hvem der har sendt mig, hvad skal jeg så svare?”. hør her Guds svar i 2. Mosebog 3,14:

Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde:»Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«

I Johannesevangeliet bruger Jesus igen og igen udtrykket ”Jeg er”, og der hvor Han gjorde det så tydeligt at de skriftkloge klart forstod at Han sagde ”Jeg er Gud” var i det vi kan læse om i Joh. 8, 48-59: Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« Da sagde jøderne til ham: »Nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. Du er vel ikke større end vor fader Abraham, som jo døde? Også profeterne døde. Hvem tror du, du er?« Jesus svarede: »Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig, ham som I siger om: Han er vores Gud; og i har ikke kendt ham, men jeg kender ham.Og siger jeg, at jeg ikke kender ham, så bliver jeg en løgner ligesom i; men 

  jeg kender ham, og jeg holder fast ved hans ord. Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig.« Da sagde jøderne til ham: »Du er endnu ikke halvtreds år, og du har set Abraham?« Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.« Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.

De ville dræbe Jesus fordi de anså det for blasfemisk at Han sagde om sig selv at Han var Gud.

Hvordan sagde Han det? Jo, da Han sagde ”før Abraham er jeg” brugte Han det udtryk for ”er jeg” (Ani Hu på hebræisk) 1, som Gud beskrev sig selv med over for Moses ved den brændende tornebusk. Så de skriftkloge forstod klart at Jesus sagde om sig selv at Han var Gud, og ikke bare én  gud (blandt flere).

Og så lige til sidst: 

Det var Jesus, der gav apostlen johannes Johannes Åbenbaringen, og i indledningen dikterede brevene til de 7 menigheder i Lilleasien. Han omtaler sig selv i kapitel 1 vers 8 på denne måde:

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige. Og i vers 5 i samme kapitel omtales Han, som den førstefødte af de døde, hvilket stemmer perfekt med at Han i 1. Kor. 15 omtales sådan i vers 20: Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.  


og så vil jeg da også lige nævne versene 17 og18 i Åbenbaringen kapitel 1: »Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.

I det hele taget møder vi igen og igen rundt om i Bibelen Jesus beskrevet, som

Gud den almægtige!

For eksempel i 2. Peter 1,1:Til dem, der ved vor Guds og frelsers, Jesu Kristi, retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi.

Her siger Peter, og dermed Guds ord  at Jesus er Gud (med stort G).


  1. Jesus talte den hebræiske dialekt af aramæisk, som ligger meget tæt på hebræisk. Det Nye Testamente er jo skrevet på græsk, som var det internationale sprog dengang, og Jesu udtalelse lyder sådan på en blanding af dansk og græsk:  "før Abraham, Ego Ami", hvor Ego Ami er græsk for Ani Hu

    Gud brugte, da Han talte til Moses ved den brændende busk det hebræiske "Ani Hu" for at sige til Moses og israelitterne (og os) ”Jeg er” sender dig.

    Den senere ægyptiske farao ”Ptolemy II” ønskede at der skulle ligge en græsksproget udgave af samtlige verdens bøger på hans bibliotek i Alexandria, og han fik  70 (menes der) sprogkyndige til at oversætte Det Gamle Testamente til græsk  i perioden 300 før Kristus til 270 før Kristus.

    Den oversættelse findes stadig, og den har fået navnet septuagint  (eller nogle kalder den septuagintia, navnet har med halvfjerds at gøre) i den oversættelse er Guds beskrivelse af sig selv i 2. Mos. 3,14 som værende   "Ani Hu" oversat til det græske  ”Ego Ami”, og Jesu omtalelse af  sig selv i John. 8,58 som Ani Hu er udtrykt ved det græske Ego Ami hvilket klart viser at apostlen Johannes ikke alene vidste at Jesus beskrev sig selv, som Gud med stort G, men at han ønskede at vise os andre det, og hermed kan vi konstatere at det er hvad Guds ord ønsker at fortælle os: At Jesus er Gud med stort G.

    Medens jeg arbejdede på siden her gav Jacob Prasch en undervisning i Scotland, hvoraf en lille del er  højaktuel for det vi drøfter her. Jeg vil vise dig den del, og du kan se det ved at klikke her Der er endnu en undervisning, som jeg gerne vil vise dig. Den kan du se ved at klikke her


Næste punkt du bør kigge på er spørgsmål 2, som du kan komme direkte til ved at klikke her.